Exemple de prises

                                                                CEINTURE BLANCHE

O Soto Gari

osotogar

Tai Otoshi

taiotosh

Ko Uchi Gari

kouchiga

Kubi Nage  *

O Uchi Gari

ouchigar

CEINTURE BLANCHE – JAUNE

Sasae Tsuri Komi Ashi

sasaetsu

Uki Goshi

ukigoshi

Hiza Guruma

hizaguru

Ko Soto Gari

kosotoga

Morote Seoi Nage Otoshi

Morote Seoi Nage Otoshi

CEINTURE JAUNE – ORANGE

Eri Seoi Nage
Koshi Guruma
Tsuri Komi Goshi
De Ashi Barai
Harai Goshi

CEINTURE JAUNE – ORANGE

Eri Seoi Nage *
Koshi Guruma
Tsuri Komi Goshi
De Ashi Barai
Harai Goshi

CEINTURE ORANGE
Ko Soto Gake
Sode Tsuri Komi Goshi
Uchi Mata
Hane Goshi
O Soto Otoshi

CEINTURE ORANGE – VERTE

Tani Otoshi
Ushiro Goshi
Tomoe Nage
Te Guruma
Uki Waza

CEINTURE VERTE

Soto Maki Komi
Sumi Gaeshi
Kata Guruma
Yoko Guruma
Yoko Tomoe Nage *
Yoko Otoshi

CEINTURE BLEUE

Kuchiki Daoshi
Harai Tsuri Komi Ashi
Utsuri Goshi

CEINTURE MARRON

Ura Nage
Morote Gari
O Guruma